همكاران
 
     

صفحه اصلی
تماس با ما

اهداف کانون
سال 1394 سال دولت و ملت همدلي و همزباني
تاريخ  :  1393/01/31
 به همت سازمان بسيج حقوقدانان كشور،‌ همايش حقوق بشر و شهروندي از ديدگاه امام خميني(ره) برگزار خواهد شد.این همایش در خردادماه 93 به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) و با مشارکت دانشکده‌های حقوق و حقوقدانان برگزار خواهد شد.

محورها و موضوعات پیشنهادی:

محور اول: مبادی و مبانی نظری حقوقی شهروندی

1.      مفهوم‌شناسی حقوق شهروندی و نگرش امام خمینی در این خصوص

2.      سیر تکامل و تطور نظریه حقوق شهروندی و تأثیرگذاری اندیشه سیاسی امام خمینی در این مسیر

3.      فهم امام خمینی از حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر (تأملی بر توهم این همایی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی)

4.      خوانش امام خمینی از حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق شهری (تأملی بر توهم این همانی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی)

5.      حقوق شهروندی و دوگانه ادعای مدل جهان شمول یا تواضع در برابر اقتضائات ؟؟؟ تمدنی جوامع مختلف در اندیشه امام خمینی

6.      دیدگاه امام خمینی در خصوص حقوق شهروندی در انعکاس نظریه‌های دوگانه حقوقی اثبات گرایی با حقوق طبیعی

7.      تأملی بر امکان تأثیرگذاری نظریه‌های اخلاقی متفاوت بر نظریه حقوق شهروندی در دیدگاه امام خمینی

8.      عناصر هویت بخش در نظریه حقوق شهروندی امام خمینی و تأثیرپذیری آن از اندیشه‌های متکثر سیاسی

9.      نگرش کلامی امام به حقوق شهروندی و دوگانه خدامحوری ای انسان مداری

محور دوم: نفی حقوق شهروندی لیبرال و ضرورت بومی سازی این مفهوم در بستر اندیشه سیاسی اسلامی

1.      مفهوم شناسی شهروند از نگاه امام خمینی در زیست بوم حکومت اسلامی و حکومت لیبرال و تأثیر آن بر پردازش نظریه حقوق شهروندی

2.      تفاوت‌های نظریه حقوق شهروندی مبتنی بر اندیشه اسلامی و حقوق شهروندی لیبرال در اندیشه امام خمینی

3.      دیدگاه امام خمینی در خصوص حقوق شهروندی و تعهدات مدنی شهروندان

4.      نقش حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی، بسترساز جامعه مدنی لیبرال دمکراسی با زمینه‌سازی مدینه فاضله اسلامی

5.      امام خمینی و طرد خوانش لیبرال از حقوق شهروندی

6.      امام خمینی و ضرورت پردازش نظریه مستقل حقوق شهروندی مبتنی بر اندیشه اسلامی

7.      نسبت میان حقوق شهروندی و حقوق ملت موضوع فصل سوم قانون اساسی

محور سوم: تقریری از نظریه حقوق شهروندی اسلامی در اندیشه امام خمینی

1.      نسبت میان شهروند و حکومت اسلامی از دیدگاها امام خمینی

2.      امام خمینی و رابطه متقابل حقوق و تکالیف شهروندان در جامعه اسلامی

3.      حقوق سیاسی شهروندان از دیدگاه امام خمینی

4.      حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام خمینی

5.      بهداشت و سلامت عمومی شهروندان از دیدگاه امام خمینی

6.      نگرش امام خمینی در خصوص حق شهروندان در بهره‌مندی از آزادی اطلاعات

7.      حقوق فرهنگی شهروندان در اندیشه امام خمینی

8.      حقوق اقتصادی شهروندان در اندیشه امام خمینی

9.      حق شهروندان بر عدالت قضایی از اندیشه امام خمینی

10.  حق بر آموزش و دانستن شهروندان در اندیشه امام خمینی

11.  حقوق شهروندی اقلیت‌های اسلامی از منظر امام خمینی

محور چهارم: جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه صدور انقلاب اسلامی امام خمینی

1.      تئوری انقلاب اسلامی و تحول در مفهوم و مصادیق حقوقی شهروندی

2.      ضرورت استمرار انقلاب و کارکرد حقوق شهروندی در این مسیر در اندیشه امام خمینی

3.      مدل‌سازی نظام‌واره حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی

4.      امام خمینی و نفی انحصار گرایی ملی در فهم حقوق شهروندی

5.      مسلمانان غیر ایرانی و امکان بهره‌مندی ایشان حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی.0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن